1. Personuppgiftsansvar och grund för behandling
  1. Denna integritetspolicy gäller när Wonderboys AB (”Wonderboys”, ”vi”, ”vår”, ”oss”), organisationsnummer 556829-2725, Kammakargatan 13, 111 40 Stockholm, utför behandling av personuppgifter rörande kontaktpersoner hos kunder och leverantörer till Wonderboys (”du”, ”dig”, ”dina”). Wonderboys behandling följer den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, (”Dataskyddsförordningen”).
  2. Behandling av dina personuppgifter sker med anledning av ett avtal med din arbetsgivare, utifrån Wonderboys berättigade intresse att kunna kommunicera med dig som kontaktperson. Behandling sker även för att följa rättsliga förpliktelser enligt lag och myndighetsbeslut, för att kontakta dig i syfte att kommunicera kring möjliga framtida samarbeten och, för särskilda behandlingar, med ditt samtycke.
 2. Ändamålen med behandlingen
  1. Wonderboys behandlar dina personuppgifter när detta är nödvändigt för att prestera enligt avtal med din arbetsgivare. Wonderboys måste behandla kontaktpersoners personuppgifter för att kunna leverera de tjänster och produkter som Wonderboys erbjuder.
  2. Dina personuppgifter används bland annat för fakturering, information och leverans av produkter, utförande av tjänster och kontakt med dig som representant för din arbetsgivare.
  3. Wonderboys behandlar dina personuppgifter på de sätt som krävs för att följa förpliktelser som åvilar Wonderboys enligt myndighetsbeslut och lag, såsom exempelvis Bokföringslagen (SFS 1999:1078).
 3. Personuppgifter som behandlas
  1. En personuppgift är all information som kan knytas till en levande person. Wonderboys behandlar enklare typer av personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig inom ramen för sin verksamhet.
  2. Följande personuppgifter kommer Wonderboys att behandla rörande dig som är kontaktperson för en kund eller leverantör:
   1. Uppgift om din identitet – förnamn, efternamn.
   2. Dina kontaktuppgifter – adress för faktura och leverans, e-postadress, telefonnummer.
   3. Betalningsinformation – information för att utställa faktura.
 4. Mottagare av personuppgifter
  1. Wonderboys lämnar endast ut information till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du begärt att vi ska göra det. I vissa fall kan Wonderboys vara förhindrad enligt lag att berätta för dig att dina personuppgifter begärts ut av myndighet.
  2. Wonderboys behandlar så mycket av sin data som möjligt inom EU/EES. Om data överförs för att behandlas av en leverantör eller underleverantör utanför EU/EES har mottagaren alltid ingått avtalsvillkor med Wonderboys som säkerställer att mottagaren upprätthåller en skyddsnivå jämförbar med EU/EES.
 5. Bevarande av personuppgifter
  1. Personuppgifter bevaras så länge som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som beskrivits ovan. Det betyder att de flesta personuppgifter om dig kommer att raderas löpande efter det att din arbetsgivare och Wonderboys inte längre har en pågående relation.
  2. Wonderboys är skyldigt enligt Bokföringslagen (1999:1078) att bevara vissa personuppgifter, ex. de som förekommer i fakturor och liknande bokföringsunderlag, i sju år. Personuppgifter som bevaras för bokföringsändamål kommer bara att användas för det syftet.
 6. Informationssäkerhet
  1. Wonderboys vidtar som personuppgiftsansvarig lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas i enlighet med avsnitt 2 av Dataskyddsförordningen.
  2. Om dina personuppgifter omfattas av en inträffad säkerhetsincident (så kallad ”personuppgiftsincident”) kommer Wonderboys att kontakta dig i enlighet med Dataskyddsförordningen.
 7. Dina rättigheter
  1. Du har rätt att utan kostnad återkalla samtycke till en viss behandling utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen innan återkallandet.
  2. Du har rätt att begära att behandlingen begränsas till lagring och att invända mot behandlingen.
  3. Du har även rätt att begära ett registerutdrag, i elektroniskt format eller på papper. Wonderboys kommer att sammanställa information om hur dina personuppgifter behandlas och skicka denna till dig, normalt sett inom en månad.
  4. Du har rätt att begära att Wonderboys rättar personuppgifter som du anser är felaktiga och att komma in med kompletterande personuppgifter (i särskilda fall) om du anser att de personuppgifter Wonderboys har behandlat har gett en felaktig bild av dig.
  5. Du har rätten att begära att Wonderboys raderar dina personuppgifter. Wonderboys kommer då att radera personuppgifter som Wonderboys inte måste bevara för att uppfylla rättsliga förpliktelser.
  6. Du har alltid rätten att inge klagomål till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.
  7. Om du vill begära ett registerutdrag, återkalla ett samtycke eller rätta/radera en uppgift ber vi dig att höra av dig med kontaktuppgift till oss.